ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล ชนินพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกนกรัตน์ พงษ์สมุทร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวรรณา พวงสง่า
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอนินทิกา คล้ายมงคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนัทธมน โพธิ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ เเสงวรรณเทศ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวสุกาญดา เพียกุนา
ครู คศ.1

นางสาวธนิดา โยลัย
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ เพชรทอง
ครู คศ.1

นางสาวกชพรรณ พันพอน
ครู คศ.1

นางสาวมัสยา โทกุล
ครู คศ.1

นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ คชอาจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภัสรา ช่างสลัก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณี สิทธิเดช
ครูผู้ช่วย