กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัทธมน โพธิ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
อีเมล์ : Nattamon@prot.ac.th

นายณัฐพล ชนินพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : nat_130@hotmail.com

นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : piyaporn.wa@prot.ac.th

นางอนินทิกา คล้ายมงคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : anintiga@prot.ac.th

นางสาวณัฐกาญจน์ ศุภกรศักดา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑาภรณ์ มุกดาหาร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาภรณ์ พรมศรี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
อีเมล์ : pd108@prot.ac.th

นางสาวกนกวรรณ เเสงวรรณเทศ
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : kanokwan.kam@prot.ac.th

นางสาวมาริษา ปรัชชัยกูล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดานันท์ เพียกุนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
อีเมล์ : pd115@prot.ac.th

นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
อีเมล์ : supatra.eng@prot.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ เพชรทอง
ครู คศ.1

นางสาวมัสยา โทกุล
ครู คศ.1
อีเมล์ : Matsaya.th@prot.ac.th

นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ เชื้อมั่น
ครู คศ.1

นางสาวชนันญภัค คชอาจ
ครู คศ.1

นางสาวศุภิสรา ช่างสลัก
ครู คศ.1

นางสาวโศศิษฐา ปินตา
ครู คศ.1

นายทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร โพธิ์ศรีขาม
ครู คศ.1

นางสาวมยุรี อินทร์จำนงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4