ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิริกานต์ มายิ้ม
ครูผู้ช่วย (เกษตร)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวรัตนวรรณ ชุ่มชิต
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คหกรรม)

นายนริศ กีรติจินดา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เกษตร)

นางมารศรี สงเคราะห์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เกษตร)

นางสาววาทินี ชูศิลป์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นายสรวีย์ ธัญจิราธนานันต์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (ธุรกิจ)

นายนิวัตร ชูโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายพันทูร บุญยัง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นางสาวบังอร ชำนาญเวช
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์)

นายอารักษ์ ทันใจชน
ครู ค.ศ.1 (อิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวสุดาพร จำปาทอง
ครูผู้ช่วย (ธุรกิจ)

นางสาวซารินา ขำมิน
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

นายศรันดร์ คำเรืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย (อุตสาหกรรมศิลป์)

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

นายรัชพล ไชยวงค์
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอัญชลี มณีสร้อย
ครูผู้ช่วย (เกษตร)

นางสาวจริญญา เสนจันทร์