ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนวิทย์ กวินธนเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญ
ครู คศ.1

นางปนัดดา หวังพิทักษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี เลิศวิไลกุลนที
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสายฝน วันทา
ครู คศ.1

นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร พลอาจ
ครู คศ.1

นายอาคม สว่างศรี
ครู คศ.1

นางสาววีร์วงศ์ วุฒิสกุลวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวศุภรดา รักเกียรติเผ่า
พนักงานราชการ