ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอน

นางสาวสิรินาถ ธงศิลา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้าสนับสนุนการสอน

นางลินดา บัวหนู
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางธัณยพัศน์ โฮมภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวแววดาว มะหามิตร
ครูผู้ช่วย (โสตทัศนศึกษา)

นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์
ครูผู้ช่วย