กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ สมสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเคน จันทร์วงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ คงอยู่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมาลีนี แสงสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์
ครู คศ.1

นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวิชุดา สุขสมรส
ครู คศ.1

นายปิยะนันท์ สุขสมรส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางสาวนริสตา โถชัยคำ
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ภู่ถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : pipat2532p@gmail.com

นายนุกูล แสงวรรณเทศ
ครู คศ.1
อีเมล์ : Nookool@prot.ac.th

นางสาวกฤษมล เปลื้องภูเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : soc14@prot.ac.th

นายวัชรวิทย์ รู้คุณ
ครูผู้ช่วย

นายปาณเดชา พันธุ์โม้
ครูผู้ช่วย

นายกฤตฤณ ช้างทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2