ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิวรรธน์ อึ๊งพิมชยกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมาลีนี แสงสุข
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเคน จันทร์วงษ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวลักษณ์ คงอยู่
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐณพิน พรมศักดิ์
ครู คศ.1

นางวิชุดา สุขสมรส
ครู คศ.1

นางสาวหวานใจ ประโยธิน
ครู คศ.1

นายปิยะนันท์ สุขสมรส
ครู คศ.1

นางสาวนริสตา โถชัยคำ
ครู คศ.1

นางสาวดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
ครู คศ.1

นางสาววิชิตพรณ์ พัฒนีชัยณ์
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ภู่ถาวร
ครู คศ.1

นายชาตรี ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายชัยวัฒน์ สมสุข
ครูผู้ช่วย

นายกฤติน ช้างทองคำ
ครูอัตราจ้าง