ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน
ครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมโน คงสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชัยพร ยงแสง
ครู คศ.1

นายสุนันท์ บุญเพชร
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ หวนสุริยา
ครู คศ.1

นายปราโมทย์ สันทาลุนัย
ครู คศ.1

นายภัทร อัญชลีนุกุล
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ แก้วมุกดา
ครูผู้ช่วย

นายยุทธชัย สรรพศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราภรณ์ อาศัยกลาง
ครูผู้ช่วย

นายนิธิ บุญสิงค์
ครูผู้ช่วย

นายธัญญ์นิธิ ประสงค์กิจนิธี
ครูอัตราจ้าง