ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทน ดอนไพร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุดา พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางชฎาพร ธานีรัตน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)

นางปัจฉิมา อินทะโชติ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ(ชีววิทยา)

นายสว่าง พฤทธ์พาณิชย์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางสาวณัฐรินทร์ กวางอิน
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ(ชีววิทยา)

นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (เคมี)

นายภัทรธร นาคะโยคี
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นายสุดสาคร หมายชม
ครู คศ.1 (เคมี)

นางสาวพิชญานิน วาสะศิริ
ครู คศ.1 (เคมี)

นายอนุชา เผ่าพหล
ครู คศ.1 (ฟิสิกส์)

นายธนัชชา สายนภา
ครู คศ.1 (เคมี)

นางสุรินทร์ภรณ์ แสนหลวง
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

นางสาวภัทรภรณ์ เตชะวิจิตร
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

นางสาววันทนีย์ เสียงประเสริฐ
ครูผู้ช่วย (วาริชศาสตร์)

นางสาวตรีรัตน์ วรรณมณฑา
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)