ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
บันทึกข้อความจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม 1/2564 2768
แบบฟอร์มสาธารณะประโยชน์ 2/2563 19602
บันทึกข้อความส่งชุมนุม 13/02/2563 19534
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการสอน 1/2564 7670
แบบประเมินสมรรนะ 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 247.36 KB 18016
แบบฟอร์มส่งนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 18812
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค 2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 51.15 KB 19526
เอกสารการลงทะเบียนเรียน 2-2563 19518
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 19495
เอกสารนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2-2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 128.38 KB 19623
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563 19691
แบบฟอร์ม PLC 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 229.04 KB 19564
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 19515
แบบฟอร์มติด ปพ.5 19524
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 19588
ตารางสอนครู 2/2563 19505
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] WORD Word Document ขนาดไฟล์ 67.05 KB 19609
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน [ล่าสุด] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.32 KB 19486
หน้าปก ปพ.5 SGS 19522
วิธีกรอก sar ภาคเรียนที่ 1/2563 19497
แบบฟอร์ม SAR ภาคเรียนที่ 1/2563 19523
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 19483
แบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.98 KB 19478
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 19514
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 19537
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 19538
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 19551
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 19601
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 19680
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 19497
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 19506
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 19477
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 19483
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 19474
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 19480
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 19489
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำนำสารบัญ Workdiary Word Document ขนาดไฟล์ 33.84 KB 18645
แบบประเมินการเลื่อน เกณฑ์ใหม่ 19478
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 19518
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 19555
แบบรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 2.2563 ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 57.4 KB 19561
ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียน ในระบบ Student care Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 19492
แบบเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.8 KB 19492
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 19480
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 19502
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน วันครู 16 มค. 64 [ใหม่] 19483
รายงานผลเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 [ใหม่] 19497
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 19495
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 19510
กำหนดชั่วโมงสอนของข้าราชการครู และบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 649.37 KB 19511
Work Diary [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 29.96 KB 19509
เยี่ยมบ้านนักเรียน ล่าสุด 2563 19482
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.9 KB 19486
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.63 KB 19536
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.54 KB 19495
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.19 KB 19499
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 19491
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.9 KB 19501
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.19 KB 19497
ตัวอย่าง Logbook 19476
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 19515
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 422.5 KB 19501
หน้าปก Work Diary Word Document ขนาดไฟล์ 41.95 KB 19489
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 19478
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 19467
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 19477
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 19470
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 19466
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 19492
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 19469
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี 2563 [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 19499
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 19481
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 19489
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 19477
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 19479
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19489