ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
>แบบฟอร์ม SAR 2565 271
>บันทึกข้อความ - ขออนุมัติผลการเรียน "ร" 63
>แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 2/2565 83
>แบบฟอร์มงานวิจัย ปีการศึกษา 2565 307
>แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 134
>แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 61
>ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2565 38
>ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 139
>แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 63
>แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 2/2565 184
>SAR : รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 1/2565 192
>แบบฟอร์ม PLC และนิเทศการเรียนการสอน 585
>แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค 485
>ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 720
>แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2565 1005
>รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 1124
>การกำหนดค่าเป้าหมาย(กลุ่มสาระฯ) 792
>แบบฟอร์มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 1/2565 969
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2565 946
แบบประเมินสมรรถนะ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 375.79 KB 275
แบบฟอร์มนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 87.83 KB 974
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. ๖) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 391
ชุดการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 603
แบบฟอร์มเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 788
>ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 833
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 612
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 534
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 903
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 623
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 548
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 449
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 213
>แบบฟอร์มคัดกรองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 415
>แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 2/2565 199
>แบบฟอร์มประเมิน PA-2565 503
>แบบฟอร์ม ID Plan ปีการศึกษา 2565 211
>แบบฟอร์มรายงานการอบรมการพัฒนาตนเอง 1/65 688
>แบบรายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2565 930
>แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม ภาคเรียนที่ 1/2565 573
>แบบรายงานการอบบรม/วิทยากร 947
รายงานวัคซีน โควิด รายสัปดาห์ Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 21
>กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 197
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 803
>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 306
ประวัติข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 649
บันทึกข้อความส่ง วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 795
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 17 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 591
บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงาน ว 21 Word Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 544
มาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 664
>ตัวอย่าง Logbook 585
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 921
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 625
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 813
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 620
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 793
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 799
กลุ่มบริหารงบประมาณ
>แบบฟอร์มขอใช้รถไปราชการ 37
>แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา 37
>แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 65
>เอกสารสำหรับทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 127
>แบบฟอร์มเอกสารการประเมินการควบคุมภายใน 620
>แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปี 2564 555
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 713
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 526
กลุ่มบริหารทั่วไป
>ฟอร์ม ทป-11 แจ้งซ่อมเครื่องซ่อมปรับอากาศ 472
>ฟอร์ม-ทป-10-แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต 813
>ฟอร์ม-ทป-09-แบบฟอร์มขอเบิก-ยืมกระเป๋ายา 811
>ฟอร์ม-ทป-08-แจ้งซ่อมโสตฯ 808
>ฟอร์ม-ทป-07-แบบขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ 798
>ฟอร์ม-ทป-06-แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ 808
>ฟอร์ม-ทป-05-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายนอก 808
>ฟอร์ม-ทป-04-แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ภายใน 822
>ฟอร์ม-ทป-03-แจ้งซ่อมงานประปา 811
>ฟอร์ม-ทป-02-แจ้งซ่อมงานไฟฟ้า 808
>ฟอร์ม-ทป-01-แจ้งซ่อมอาคารสถานที่ 815
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
>คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2565 1090
>คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต ปีการศึกษา 2564 223