ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

บังอร ชำนาญเวช (หัวหน้างานระบบสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นิวัตร ชูโชติ(หัวหน้างานระบบเครือข่าย)
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

พันฑูร บุญยัง (ระบบเครือข่าย)
คบ.(เกษตรศาสตร์)/คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

สุรารักษ์ มานะประสพสุข
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)/ป.บัณฑิตวิชาชีพครู/ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) /กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)

นางสาวปาณญดา โมราวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายรัชพล ไชยวงค์
ครูผู้ช่วย