ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
.
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
.
ทั้งนี้ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  มารายงานตัวและมอบตัว
ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ตึก 2 ชั้น 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
.
--------------------------------------------------------------------------------
***  หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง ***
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
แนวปฏิบัติในการมารายงานตัวและมอบตัว
1. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม พร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัว
2. นำหลักฐานตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด ได้แก่
     - รูปถ่ายชุดนักเรียนเดิม จำนวน 1 รูป
     - สำเนา ปพ.1 การจบ ป.6 จำนวน 1 ชุด
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด
     - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน จำนวน 1 ชุด
     - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
     - สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
3. ชำระเงินและรับสิทธิ์
     - ค่าบำรุงการศึกษา = 2,800 บาท
     - ค่าเรียนปรับพื้นฐาน = 1,200 บาท
     - รับบัตรสิทธิ์ตามโครงการเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
       (เครื่องแบบนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียน)
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 585 ครั้ง