Saturday, 28 November 2015
 
  หน้าหลัก arrow เกี่ยวกับโรงเรียน arrow ประวัติโรงเรียนพรตพิทยพยัต
template designed by Joomla-templates.com
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรฯ
ติดต่อ - สอบถาม
ประกาศโรงเรียน
เว็บบอร์ด
บทความน่ารู้
สาส์นจากผู้อำนวยการ
เด็กดีศรี พ.ย.
สื่อการเรียนการสอน
Administrator
ประวัติโรงเรียนพรตพิทยพยัต PDF พิมพ์ อีเมล์

 ประวัติโรงเรียนพรตพิทยพยัต         

                      Image


                ที่ดินจำนวน
1041 ไร่  ซึ่งเป็นที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาลัยช่างศิลป์  และโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ปัจจุบันนี้เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหญิงเลี่ยม  บุนนาค  ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้สร้างสถาบันทางการศึกษาขึ้นในท้องที่นี้
       

                 ท่านเลี่ยม  เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์  (วร  บุนนาค)  ดำรงตำแหน่งเป็น   สมุหกลาโหมในสมัยต้นรัชกาลที่  5  คนทั่วไปจึงเรียกว่าท่านเจ้าคุณทหารหรือเจ้าคุณกลาโหม  เจ้าคุณทหารเป็นบุตรคนโต  ของสมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุนนาค)  ท่านเจ้าคุณทหารได้เป็นผู้อำนวยการขุดคลองประเวศบุรีรมย์  เชื่อมระหว่างพระโขนงกับฉะเชิงเทรา  ได้จับจองที่ดินในเขตลาดกระบังไว้  โดยมีเจตจำนงที่จะสร้างโรงเรียนให้ประชาชนในแถบนี้ได้ศึกษาเล่าเรียน  แต่ท่านถึงแก่อสัญกรรมก่อน  ท่านเลี่ยมจึงได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ทั้งหมด         

                 ท่านเลี่ยมได้สมรสกับจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ไม่มีบุตรธิดาด้วยกันต่อมาได้สมรสกับหลวงพรตพิทยพยัต (พรต  เดชา)  ไม่มีบุตรธิดาเช่นเดียวกัน  ท่านเลี่ยมจึงได้เจริญรอยตามเจตนารมณ์เดิมของท่านเจ้าคุณทหาร  คือ ต้องการให้สร้างโรงเรียนขึ้นในท้องที่นี้  ท่านได้สร้างบ้านพักไว้ 1 หลัง  (บ้านพักครูริมคลองประเวศฯ)  ในปี 2492  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในท้องที่ลาดกระบัง  ได้ใช้บ้านพักของท่านเลี่ยมเป็นโรงเรียนชั่วคราวและ ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สามีท่าน  ได้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2492         

                  ปี  ..  2500  ท่านเลี่ยมได้มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ  และแบ่งให้โรงเรียนพรตพิทยพยัตจำนวน  200  ไร่  นอกนั้นให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถาบันการศึกษาชั้นสูง  ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ดังปรากฏอยู่ทุกวันนี้  ต่อมาโรงเรียนพรตพิทยพยัต ได้แบ่งที่ดินจำนวน  63  ไร่  ให้แก่วิทยาลัยช่างศิลป์  กรมศิลปากร  ปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้างเสร็จและย้ายนักศึกษามาเรียนแล้ว  โรงเรียนพรตพิทยพยัตจึงเหลือที่ดิน 137  ไร่          

            ปี  ..  2535  กรมสามัญศึกษาได้ยกที่ดิน  จำนวน  33  ไร่  ให้กรมพลศึกษาจัดสร้างสนามกีฬาชานเมืองแบบมาตรฐาน  โดยจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง  จนแล้วเสร็จประมาณ  100  ล้านบาท  กรมพลศึกษาได้ยกที่ดิน  จำนวน  5  ไร่  ให้กรมศิลปากร  จัดสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติ  (สี่มุมเมือง)  ในบริเวณโรงเรียนพรตพิทยพยัต  ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว  ซึ่งหอสมุดแห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมวิชาความรู้ให้นักเรียนนักศึกษา  ตลอดจนชุมชนได้เข้าใช้ประโยชน์            ปัจจุบันนี้โรงเรียนพรตพิทยพยัต  เปิดสอนระดับ ม.1-6  มีนักเรียน  77  ห้องเรียน  ครู  125  คน  นักการ  18  คน  ถือว่ายังขาดแคลนบุคลากร  ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเฉลี่ยครูมาช่วยสอน  ท่านผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนจนเจริญขึ้นมาและจะต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ  เพื่อทำ  พรตฯ  ให้เป็นเพชร ให้ได้

 
ถัดไป >
Cool Hits Counter

© 2015 Propittayapayat School -โรงเรียนพรตพิทยพยัต e-mail: portschool@gmail.com เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการเปิดด้วยMozilla Firefox
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Joomla ลายไทย

Get The Best Free Joomla Templates at www.joomla-templates.com