ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 85
sar ครู Word Document ขนาดไฟล์ 195.95 KB 200
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 116
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.56 KB 151
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] Word Document ขนาดไฟล์ 138.46 KB 299
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.57 KB 63
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.05 KB 101
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.12 KB 90
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.75 KB 81
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 155
แบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 109.09 KB 116
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 209
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 339
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 427
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 480
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 588
กลุ่มบริหารงานบุคคล
SDQ ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 542.32 KB 76
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 27
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 52
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 76
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 144
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1585
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 158
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 184