ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [pdf] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.11 KB 128
ฟอร์มสาธาฯ-เทอม-1-ปีการศึกษา-2563 [docx] Word Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 187
บันทึกข้อความจัดตั้งชุมนุม [9/3/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 301
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดDOCX Word Document ขนาดไฟล์ 149.29 KB 231
แบบฟอร์มสาธารณประโยชน์ล่าสุดPDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.29 KB 117
บันทึกข้อความส่งชุมนุม 13/02/2563 320
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมสาธารณะฯเทอม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 261
เอกสารชุมนุม 2-2562 [Word] ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 3.93 MB 433
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มข้อสอบและแบบตรวจข้อสอบ [ใหม่] 237
บันทึกข้อความใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 201
แบบนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [ใหม่] Word Document ขนาดไฟล์ 128.72 KB 107
ระเบียบโรงเรียนพรตพิทยพยัต ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 89
แบบลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.98 KB 131
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 255
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 732
ไฟล์สรุปเล่มเอกสารการขาดเรียนบ่อยครั้ง2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.76 KB 283
ตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 221.85 KB 328
แบบฟอร์มส่งสื่อ นวัตกรรม ภาคเรียนที่ 2-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.14 KB 369
สูตรสรุปผลการพัฒนาวิเคราะห์ผู้เรียน 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381.96 KB 421
บันทึกข้อความรายงานผลการพัฒนาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 168.96 KB 439
บันทึกข้อความรายงานผลการเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 309
แบบฟอร์มการส่งวิจัยในชั้นเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.18 KB 373
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023 KB 105
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.8 KB 291
แบบสรุปผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2-2562 PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.92 KB 78
แบบสรุปผลการเรียนกิจกรรมลูกเสือ เทอม 2-2562.docx Word Document ขนาดไฟล์ 219.03 KB 103
แบบฟอร์มทำข้อสอบ ปลายภาค 2-2562 ปรับใหม่ [DOC] Word Document ขนาดไฟล์ 35.38 KB 294
แบบฟอร์มทำข้อสอบ ปลายภาค 2-2562 ปรับใหม่ [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.88 KB 132
แบบประเมินความพึงพอใจรายวิชาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 93.58 KB 381
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน 2-2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 514.19 KB 361
วิเคราะห์ข้อสอบกลางภาค Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 239
บันทึกข้อความกำหนดค่าเป้าหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 29.63 KB 273
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้น.(แบบฟอร์ม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.82 KB 264
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 60.53 KB 115
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความใหม่ [20-12-2562] Word Document ขนาดไฟล์ 25.72 KB 169
Form แผนการจัดการเรียนรู้ Update ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 89.37 KB 452
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 144
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 147
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 523
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เยี่ยมบ้านนักเรียน ล่าสุด 2563 196
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1/2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.9 KB 69
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.63 KB 57
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.54 KB 68
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 95.19 KB 57
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 50
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.9 KB 64
รายชื่อเพื่อให้คุณครูกรอกข้อมูล ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.19 KB 61
ตัวอย่าง Logbook 223
เอกสาร วฐ2 [update] Word Document ขนาดไฟล์ 84.71 KB 222
Work Diary [Blank].pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.98 KB 208
บันทึกข้อความแก้ไข เยี่ยมบ้าน .ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล [11/2/2563] Word Document ขนาดไฟล์ 46.66 KB 200
Work Diary [Blank].Docx Word Document ขนาดไฟล์ 26.3 KB 143
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 422.5 KB 187
หน้าปก Work Diary Word Document ขนาดไฟล์ 41.95 KB 154
แบบรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2562 ล่าสุด** 365
ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 118 KB 142
ฟอร์มใบลาป่วย + ลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 111
ฟอร์มใบลาต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 151 KB 99
ฟอร์มลาประชุม + ใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 95
SDQ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 294.72 KB 630
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 404
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 550
เอกสารทั่วไป
บันทึกข้อความ-รายงานผลการจัด Big Cleaning Day [.doc] Word Document ขนาดไฟล์ 163.5 KB 131
บันทึกข้อความ-รายงานผลการจัด Big Cleaning Day [PDF] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.36 KB 76
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 272
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1799
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 344
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 328
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มการเขียนเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 227
รายงานการประเมินผลกิจกรรมประจำปี 2563 [ล่าสุด] Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 111
แบบฟอร์มรายงานการประเมินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 121
ใบบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 42.1 KB 94
แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพรตพิทยพยัต Word Document ขนาดไฟล์ 50.67 KB 138
การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 103
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ครู update 7/2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 213.94 KB 583
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 215
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 310
คำสั่งโรงเรียนพรตพิทยพยัต
คำสั่งดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 49