ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 174
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.56 KB 237
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] Word Document ขนาดไฟล์ 138.46 KB 391
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
Form แผนการจัดการเรียนรู้ Update ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 56.75 KB 4
แบบนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 19
ว.21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 12
ตัวอย่าง Power Point นิเทศติดตาม Unkown Document ขนาดไฟล์ 378.39 KB 51
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 111.79 KB 30
ร่องรอย 2-2561 40
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 51
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 287
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 538
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 647
กลุ่มบริหารงานบุคคล
SDQ ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 542.32 KB 158
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 114
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 264
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 157
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1644
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 212
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 240
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานผลปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) update 8/3/2562 156
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 105
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 106
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 172