ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาชุมนุมและวิชาเลือกเสรี
แบบฟอร์มลดเรียนเพิ่มรู้ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.67 KB 141
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.56 KB 179
แบบฟอร์มชุมนุม [1/2561] Word Document ขนาดไฟล์ 138.46 KB 332
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
คู่มือการใช้ห้องสมุด "P.Y. Library" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 919.2 KB 19
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.57 KB 92
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 652.05 KB 139
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.12 KB 126
ใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 661.75 KB 115
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.47 KB 233
แบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 109.09 KB 149
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 136 KB 243
ร่องรอยการบันทึกเวลาเรียน-คะแนน [ภาคเรียนที่ 1/2560] 373
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 510 KB 477
วิชาการ-แผนการจัดการเรียนรู้-ปรับปรุง 59 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 528
แบบฟอร์มข้อสอบ กลางภาค /ปลายภาค 611
กลุ่มบริหารงานบุคคล
SDQ ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 542.32 KB 112
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.64 KB 63
แบบฟอร์มางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 87
เอกสารทั่วไป
เอกสารสำหรับครูผู้ช่วย RAR Archive ขนาดไฟล์ 110.36 KB 107
ทดสอบวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 164
สื่อการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1612
การหาค่า T-Score ใน Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.88 KB 180
คู่มือประชาชน โรงเรียนพรตพิทยพยัต 206
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 28.53 KB 70
แบบฟอร์มเขียนโครงการ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 81
แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.91 KB 137
sar ครู Word Document ขนาดไฟล์ 195.95 KB 230