ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
12 ก.พ. 62 พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2/2561
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (สอบนอกตาราง)
08 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
07 ก.พ. 62 ส่งผลเรียนซำ้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
05 ก.พ. 62 กิจกรรมตรุษจีน
05 ก.พ. 62 กิจกรรมตรุษจีน
04 ก.พ. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาครทุกระดับชั้น
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
18 ม.ค. 62 กิจกรรมพรตนิทรรศ 2561
17 ม.ค. 62 Day Camp
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
16 ม.ค. 62 หยุดวันครู
14 ม.ค. 62 ส่งร่อยรอยคะแนนก่อนกลางภาคเรียนและกลางภาคเรียน (50%) และกรอกคะแนนในโปรแกรม
09 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้น ม.3
08 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
03 ม.ค. 62 ลงทะเบียนเรียนซำ้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
03 ม.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6 ที่คาดว่าไม่จบหลักสูตร
31 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62 วันหยุดสิ้นปี
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาค
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ( สอบในตาราง )
20 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ( สอบนอกตาราง )
17 ธ.ค. 61 ส่งผลการเรียนซำ้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
14 ธ.ค. 61 นิทรรศการศิลปะ (ARTISNOW!)
หอประชุมแม่จ้อย ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ
13 ธ.ค. 61 ถึง 15 ธ.ค. 61 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์